NJET COMHAN Sign catalogus 2022-2023

162

Aluminium profielen | Aluminium profiles | Aluminium Profile

Lekdorpel

Kwaliteit / Quality / Qualität: EN AW-6060 T66 Toleranties / Tolerances / Toleranzen: EN 755-1/9 Lengte / Length / Länge: 5 M Oppervlakte / Surface / Oberflächen: Brute / mill / roh

*5 M

10

10 11.5 10

9

20 20

15

20

25

157265

157675 35

157673

157674

18

25

20

25

157250*

25

50

157677 75

157676

17

22

46

30

157680

157689

157688

38

22

22

157690 Kopschot zwart, grijs en wit

157678

100

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker